กิจกรรม
เนื่องด้วยทางสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ มีโครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศซามัว เอกอัครราชทูตไทยได้นำคณะนักธุรกิจจากประเทศซามัว และประเทศตองกา มาเยี่ยมชม และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดในฐานะเป็นประเทศผู้ผลิตมะพร้าว เพื่อที่จะพัฒนา และต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่อๆไปค่ะ ...
รายละเอียด
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวนครปญม ได้จัดโครงการ " พัฒนาศักยาภาพการเป็นผู้ประกอบการ " ให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างโอกาสให้กับนักเรียน ให้ได้ฝึกปฏิบัติทำธุรกิจในสถานศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้เป็นนักศึกษาที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ....
รายละเอียด
สินค้าแนะนำพิเศษ